Tørreprocesser

Med tørring menes separation af flygtige væsker fra faste materialer ved fordampning af væsken og efterfølgende fjernelse af dampene. Fjernelse af vand i centrifuger, presser og lignende går under betegnelsen mekanisk afvanding og er derfor ikke tørreprocesser. 
Tørringen kan ske gennem forskellige former for tørreanlæg og tørreprocessen sker normalt ved indblæsning af luft gennem materialet. Luften kan være opvarmet og tørreren kan være forsynet med et varme genindvindings anlæg. Inden luften ledes ud i det fri kan det passere et støvfilter.
Tørreprocessen vil ofte udvikle en del støv og særligt umiddelbart før filtre vil der være en stor støvkoncentration. Støvkoncentrationer kan være meget eksplosive og tilførsel af en tændkilde (gnister/ild) kan udløse en eksplosion. 
For at forebygge eksplosionsfare, bør tørrere hvor der opbygges store støvkoncentration forsynes med gnistdetektorer og slukkeautomatisk, samt evt. eksplosionsmembran. 
Korntørringsanlæg medfører ikke opbygning af støvkoncentration, men korn der af en eller anden grund sidder fast i tørreren kan blive antændt af varmen og starte en brand i tørreren. Derfor bør korntørrer-anlæg forsynes med detektorer der virker ved infrarød belysning. Disse vil alarmerer og straks standse processen inden en brand når at udvikle sig.