Metalindustrien

Generelt
I metalindustrien udføres der mange processer, der potentielt indebærer en risiko for at udvikle en brand eller en eksplosion. Bearbejdning af metalemner udvikler varme, støv, flammer og  gnister. Bearbejdning af metalemner kan medføre risiko for opbygning af brand-/ eksplosionsfarlige koncentrationer af olieholdigedampe i udsugningsanlæg, filtre og opbevaringsanlæg. Derudover kan der under bearbejdningen være risiko antændelse af brandbare materialer i umiddelbar nærhed af produktionsstedet.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

En række typiske produktionsanlæg/maskiner i metalindustrien kan sikres mod brand/eksplosion:

  • CNC-styrede maskiner
  • Svejsekabiner
  • Transportbånd
  • Filtre

Se principskitse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.