Male- og lak industrien

 

Generelt
Processerne i forbindelse med maling/lakering indebærer ofte brug af brandfarlige produkter som fx. fortynder, terpentin og olieholdige produkter. Såvel opbevaring som produktionsprocesser kan medføre opbygning af brand- og eksplosionsfarlige koncentrationer af dampe i produktions apparaterne/faciliteterne. Herudover kan der i forbindelse med slibning/polering opstå koncentrationer af eksplosionsfarligt støv i udsugning og filtre.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

 Typiske produktionsanlæg/maskiner der sikres mod brand/eksplosion:

  • Udsugningsanlæg/filtre
  • Blandeanlæg
  • Opbevaringsfaciliteter
  • Malekabine

Se eksempel sikring af malekabine Malerkabine, principskitse